ഓട്സ് കൊണ്ട് whipping cream!!?|Home made whipping cream using oats#whippingcream
#homemadewhippingcream
#whippingcreamrecipe

Home made whipping cream using Instant oats

Ingredients
———–
Oats – 4tbspn
Milk – 1 1/4 cup
Powdered sugar- 6 tbspn
Vanilla essence – 1/2 tspn
Butter – 2 tbspn

Xem thêm các bài viết về Ẩm thực – Món ăn khác tạihttps://iconfb.net/am-thuc-an-uong

Bình luận

Bình luận