ហេតុអ្វីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ គេនិយមឲ្យទទួលទានពងក្ងាន?Why do pregnant women need to eat Goose's eggs?#Subscribe_Channel_LySarith_ក្នុងDescriptionផង
ចុចសាប់ស្ក្រាយទីនេះ👉
…………………..
Software ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតវីដេអូនេះ មានដូចជា៖
១. កម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 (ប្រើប្រាស់វាដើម្បីកាត់ត និងកែលម្អរូបភាពនានា និងសរសេរអក្សរនៅលើរូប Thumnail)
២. កម្មវិធី Sony Vegas Pro 16 (ប្រើប្រាស់វាសម្រាប់កាត់តសំឡេង និងបញ្ចូលភ្លេង Background ដែលលឺតិចៗនៅក្នុងវីដេអូ)
៣. កម្មវិធី ProShow Producer (ប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើរូបភាពឲ្យទៅជា Slidesហោះ និងបញ្ចូលសំឡេងព័ត៌មានដែលបានអាន)
៤. កម្មវិធី Camtasia Studio (ប្រើប្រាស់វាដើម្បីដាក់ Logo channel និងសរសេរអក្សរដែលរៀបរាប់អំពីចំនុចនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទ)
………….
Please LIKE our Page here:
សូមចុច Subscribe Channel ខាងក្រោមផងបងប្អូន
1. Youtube Channel: “Disney Coloring Art”
2. Youtube Channel: ” ROSA COLORING ART”
3. Youtube Channel: ” Rattana & Sumvang”
4. ចុចSubscribe Channel: “People Reporter”

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận