Bức Tường Than Khóc, Du Lịch Do Thái – Western Wall, IsraelBức Tường Than Khóc. – Hành Hương Thánh Địa Do Thái do Cha Gioan V. Nguyễn Ngọc Thụ (Nhà Thờ Chính Tòa Houston, Texas) hướng dẫn đoàn 55 người vào Tháng 3 Năm 2013.
Video (+chụp hình) and edited by Michael Minh Nguyễn, San Diego CA, Special Effect facility provided by LeTuyFilms San Jose, CA . Additional video clips provided by Trần Tim, Nguyễn Thắng, Lưu Trọng Hải. Music Consultant: Nguyễn Kim Hoàng Yến. Camera Assistants: Võ Hoàng Thục Chinh, Nguyễn Bích Sơn, Thầy Thứ, CMC

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận