Các hàm tài chính (PV, FV, RATE, IRR, NPV…) trong Microsoft ExcelLý thuyết và chữa một số bài trong phần Hàm tài chính trong Excel

Các nội dung chính:
– Các khái niệm về các hàm PV, FV, Rate, Nper (số kỳ hạn đầu tư), Pmt (payment), IRR (tỉ lệ nội hoàn), NPV (giá trị hiện tại ròng), Guess (lãi suất rào cản)
– Hướng dẫn lập bảng số liệu khi làm bài Hàm tài chính
– Xác định các luồng tiền vào, ra
– Dàn trang, trình bày bảng

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận