DU LỊCH (TRAVEL) VIỆT NAM1- DU LỊCH NGHỆ AN- ĐẾN VỚI QUỲNH ĐÔI LÀNG VĂN HÓA, XÃ ANH HÙNGDu lịch (Travel) Việt Nam- Du lịch Nghệ An. Quỳnh Đôi- làng văn hóa, xã anh hùng là điểm đến trong hành trình du lịch Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quỳnh Đôi là địa danh có tiếng hơn 640 năm nay, lưu truyền câu ca: ” Nam Hành Thiện, Nghệ Quỳnh Đôi” và bà chúa thơ Nôm nổi tiếng Hồ Xuân Hương. Thời kỳ phong kiến, khoa thi chữ Hán diễn ra từ năm đầu tiên Kỷ Tỵ 1449 thời Lê Nhân Tông, đến khoa thi cuối cùng vào năm 1918 thời Nguyễn Khải Định. Trong các kỳ thi, Quỳnh Đôi có 734 người đỗ tú tài, cử nhân, tiến sỹ đến Hoàng Giáp, với 958 lượt đỗ. Thời mới, Quỳnh Đôi có hơn 1000 người tốt nghiêp Đại học, trong đó gần 60 thạc sỹ, 55 tiến sỹ, 16 Phó Giáo sư, 5 Giáo sư, 3 Viện sỹ quốc tế. Trong hoạt động chính trị, Quỳnh Đôi có 5 Ủy viên Trung ương (trong đó 2 Ủy viên Bộ Chính trị), 9 Đại biểu Quốc hội, 31 Tỉnh ủy viên, 11 Bí thư Tỉnh ủy, 15 Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương, 11 Bí thư- Chủ tịch huyện.

Vietnam Travel – Travel Nghe An. Quynh Doi – a cultural village and a heroic village, is a destination in the Nghe An tourism journey, the homeland of President Ho Chi Minh. Quynh Doi has been a famous place for more than 640 years, handed down the verse: “Nam Hanh Thien, Nghe Quynh Doi” and the famous poet Nom, Ho Xuan Huong. During the feudal period, the Han examination took place from the first faculty in Ky Ty 1449 under Le Nhan Tong period, to the last examination in 1918 under Nguyen Khai Dinh period. talented, bachelor, doctor to Hoang Giap, with 958 turns. In the new era, Quynh Doi had more than 1,000 university graduates, including nearly 60 masters, 55 doctors, 16 associate professors, 5 professors, and 3 international academics. In politics, Quynh Doi has 5 Central Committee members (including 2 Politburo members), 9 National Assembly deputies, 31 Provincial Party members, 11 Provincial Party secretaries, 15 ministers, deputy ministers and so on. equivalents, 11 Secretary – Chairman of the district.

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận