General Welsh Speech to USAFAThe commander of U.S. Air Forces in Europe, Gen. Mark Welsh III, spoke to Air Force Academy cadets during a visit to Colorado Springs, Colo., Nov. 1, 2011.

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận