Kí tự đặc biệt Gunny ĐẸP, CHẤT số 1️⃣ Việt Nam

Gunny một dòng game, đi theo lối chơi bắn súng tọa độ trên cả máy tính PC cho đến Mobile thu hút người chơi và cực kỳ được cảm tình của anh em game thủ. Ra đời từ rất lâu, tuy nhiên số lượng người chơi dòng game này không hề giảm sút so với những ngày đầu dòng game này ra mắt.

Với lối chơi hấp dẫn, nền đồ họa cực đẹp và cuốn hút nên Gunny từ khi ra mắt người chơi trên điện thoại mobile rất được người chơi ung hộ. Và khi chơi Gunny, hay bất kỳ tựa game nào thì chúng ta đều cần phải có một cái tên cực ngầu và bắt buộc chúng ta phải sử dụng đến kí tự đặc biệt Gunny để đặt tên cho nhân vật của mình.

Những kí tự đặc biệt trong Gunny

Với lối chơi hấp dẫn, thì việc dùng những kí tự đặc biệt để đặt tên cho nhân vật của mình cũng giúp cho anh em game thủ có thêm phần hứng thú trong việc chơi game. Chính vì thế, anh em có thể dùng bảng kí tự bên dưới để ghép cho mình những cái tên mà mình ưng ý nhất.

Xem thêm  >>>  Kí tự đặc biệt Mobile Legends: Bang Bang VNG mới nhất

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
δδεεζζ
ηηθθιι
κκλλμμ
ννξξοο
ππρρςς
σσττυυ
φφχχψψ
ωωϊϊϋϋ
όόύύώώ
ЁЁЂЂЃЃ
ЄЄЅЅІІ
ЇЇЈЈЉЉ
ЊЊЋЋЌЌ
ЎЎЏЏАА
ББВВГГ
ДДЕЕЖЖ
ЗЗИИЙЙ
ККЛЛММ
ННООПП
РРССТТ
УУФФХХ
ЦЦЧЧШШ
ЩЩЪЪЫЫ
ЬЬЭЭЮЮ
ЯЯаабб
ввггдд
еежжзз
ииййкк
ллммнн
ооппрр
ссттуу
ффххцц
ччшшщщ
ъъыыьь
ээююяя
ёёђђѓѓ
єєѕѕіі
їїјјљљ
њњћћќќ
ўўџџҐҐ
ґґ،،؛؛
؟؟ءءآآ
أأؤؤإإ
ئئاابب
ةةتتثث
ججححخخ
ددذذرر
ززسسشش
صصضضطط
ظظععغغ
ــففقق
ككللمم
ننههوو
ىىييًً
ٌٌٍٍََ
ُُِِّّ
ْْ٠٠١١
٢٢٣٣٤٤
٥٥٦٦٧٧
٨٨٩٩٪٪
٫٫٭٭پپ
چچژژکک
گگییەە
۰۰۱۱۲۲
۳۳۴۴۵۵
۶۶۷۷۸۸
۹۹฀ก
ขฃค
ฅฆง
จฉช
ซฌญ
ฎฏฐ
ฑฒณ
ดตถ
ทธน
บปผ
ฝพฟ
ภมย
รฤล
ฦวศ
ษสห
ฬอฮ
ฯะั
าำิ
฻฿฿เ
แโใ
ไๅๆ
๎๏๐
๑๒๓
๔๕๖
๗๘๙
๚๛Ẁ
ẁẂẃ
ẄẅẠ
ạẢả
ẤấẦ
ầẨẩ
ẪẫẬ
ậẮắ
ẰằẲ
ẳẴẵ
ẶặẸ
ẹẺẻ
ẼẽẾ
ếếỀề
ỂểỄ
ễỆệ
ỈỉỊ
ịỌọ
ỎỏỐ
ốỒồ
ỔổỖ
ỗỘộ
ỚớỜ
ờỞở
ỠỡỢ
ợỤụ
ỦủỨ
ứỪừ
ỬửỮ
ữỰự
ỲỳỴ
ỵỶỷ
Ỹỹ‐
‑‒–
—―‗
‘’‚
‛“”
„†‡
•․‥
… ‰
‱′″
‶‷‹
›※‼
‾~⁄⁆
⁰⁵⁶
⁷⁸⁹
⁺⁻⁼
⁽⁾ⁿ
₀₅₆
₇₈₉
₊₋₌
₍₎₣
₤₧₪
₫€℃
℅ℓ№
℡™ΩΩ
ÅÅ℮

Với các cái tên độc, người khác sẽ trầm trồ và thán phục các bạn cho mà xem nhé!

Xem thêm nhiều game hay khác mới nhất tại: https://iconfb.net/game-vui-online-24h

Bình luận

Bình luận