SANTOS FC and Bong Da Vang Brazil Long Khanh Club FoundationFootball CEO Rafael Lopes,
in business trip in Brazil I was able to close the partnership with SANTOS FC, so that I can now take the best Vietnamese talent to have the opportunity to play soccer in Brazil and develop their skills, Abilities in the biggest Football Talents factory .

trong chuyến công tác ở Brazil, tôi đã có thể kết thúc mối quan hệ hợp tác với SANTOS FC, để giờ đây tôi có thể tận dụng tài năng Việt Nam tốt nhất để có cơ hội chơi bóng đá ở Brazil và phát triển kỹ năng của họ, Khả năng trong nhà máy Tài năng bóng đá lớn nhất.

We have the support of the Vietnamese Community and partners from other countries who also want to help Brazil Gold Football Foundation for the Pionner project for Talent Development Program

Xem thêm các tin tức thể thao mới nhất tạihttps://iconfb.net/the-thao

Bình luận

Bình luận