SỰ CỐ CỦA TÂM TÍT – Helicopter – Nguyen Kim TVCSỰ CỐ CỦA TÂM TÍT – Helicopter
Nguyen Kim TVC

Written & Directed by Bone Ho

Feautring Tam Tit
DOP: Hai Bac
Producer: Loan Tran
A.D: Nam Doan
Edited & Color: Bone Ho

iFocus Media
December 2010

Xem thêm các Clip Hot khác tạihttps://iconfb.net/clip-hot

Bình luận

Bình luận